ผู้จัดทำ

ECT3503 การใช้สื่อการเรียนรู้

เรื่อง

PHOTOSHOP เบื้องต้น

จัดทำโดย

    นายสุรเชษฐ์ โกมลสวรรค์

รหัสนักศึกษา 5304014599

นางสาวศลิษา นามคุณ

รหัสนักศึกษา 5604008382

นางสาวภารวี เทพศิลป์

รหัสนักศึกษา 5704005585

เสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามน อินสะอาด

วิชา ECT3503 การใช้สื่อการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ S ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

—————————————–

 

Advertisements